• Identifikačné údaje

    • Občianske združenie Vzdelávanie je právnická osoba založená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33901.

     Občianske združenie Vzdelávanie  je po splnení podmienok uvedených v § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjektom, ktorý pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

      

     Názov / obchodné meno Občianske združenie Vzdelávanie
     Sídlo S. Sakalovej č. 18, 014 01 Bytča
     IČO 42 144 141
     DIČ 2022842228
     IČ DPH nie je platiteľom DPH
     Štatutárny zástupca  
     E-mail obstaravanie@ozvzdelavanie.sk
     Telefón 0918 568 248, 0918 560 000
     Fax  
     Webové sídlo www.sukromnasos.sk