• Základné údaje o škole

    • Názov školy:            Súkromná stredná odborná škola v Bytči
     Forma štúdia:          Denná a externá
     Študijný odbor:       6341 M škola podnikania

      

     IČO: 42144141

     DIČ: 2022842228

      

      

     Súkromná stredná odborná škola so sídlom v Bytči je školské zariadenie, ktoré bolo zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva, číslo: CD-2009-28430/23580-1:917 zo dňa 30. 10. 2009, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2010.
      

     Zriaďovateľom je O. z. VZDELÁVANIE, ktoré je zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33901.

      

     Školský vzdelávací program (ŠkVP) školy je dostupný na verejne dostupnom mieste, na nástenke školy vo vstupnej chodbe.

     Učebné osnovy, ktoré tvoria prílohu ŠkVP, sú k dispozícii na nahliadnutie v riaditeľni školy.